top of page

אודותי

שמי בוני לוין-אשר ובמקצועי אני קלינאית תקשורת, בוגרת לימודי תואר ראשון (BA), תואר שני (MA) ותואר שלישי (PhD) בחוג ללימודי הפרעות בתקשורת של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. נוסף על עבודתי הקלינית, אני משמשת סגל הוראה באוניברסיטת תל אביב ורכזת של מיזם 'שוקלים מילים' לצמצום פערים חברתיים בישראל.

במקביל, אני כותבת ספרים לילדים ואת ההשראה לספריי אני שואבת מהילדים שאותם פגשתי בקליניקה. חלק מהילדים הללו בעלי איחור בהתפתחות השפה והדיבור על רקע אוטיזם, תסמונת דאון, שיתוק מוחין, לקויות למידה, לקות שמיעה ועוד.

ההתמודדות של ילדים אלה ובני משפחתם עם האתגרים שזימנו להם החיים היא לעיתים קרובות הירואית ותמיד נוגעת ללב. בחלק מהילדים טיפלתי שנים ארוכות ובחלקם חודשים ספורים, אך מכולם למדתי והשכלתי. בעיקר למדתי על תעצומות הנפש של הורים מסורים, על חדוות המשחק של ילדים באשר הם ילדים ועל ההתרגשות הגדולה שטמונה בהישגים קטנים.

בשנים האחרונות נחשפתי לילדים בעלי קשיים שפתיים שמקורם אינו בלקות מולדת אלא בסביבה שבה הם גדלים. ילדים אלה, המשתייכים בעל כורחם לאוכלוסיית המיצב הסוציו-אקונומי הנמוך, נולדו כשלהם מלוא הפוטנציאל להתפתח באופן תקין, אך כתוצאה מחסך בתשומה שפתית התפתחות השפה שלהם מאחרת.

הפערים ההתפתחותיים בינם לבין ילדים ממיצב סוציו-אקונומי גבוה יותר ניכרים כבר בינקות, הולכים וגדלים עם העלייה בגיל והשפעתם השלילית היא ארוכת טווח. בין היתר, קשייהם השפתיים של הילדים משפיעים לרעה על היכולת שלהם לרכוש קריאה בגיל בית ספר וכתוצאה מכך הישגיהם הלימודיים נמוכים.

למרבה הצער, האחרונים יוצרים חסם משמעותי לקבלה ללימודים אקדמיים ולפיכך מגבילים את אפשרויות התעסוקה וההשתכרות של הילדים בעתיד. מסלול חיים זה אינו מאפשר להם לפרוץ את תקרת הזכוכית של המיצב שלתוכו הם נולדו ומנציח למעשה את מעגל העוני.

את תמונת המצב העגומה הזו ניתן לשנות! במסגרת עבודתי כרכזת במיזם 'שוקלים מילים' (תוכנית התערבות להעשרה שפתית בגיל הרך) למדתי שבעזרת תמיכה מתאימה לילדים והדרכה ייעודית להוריהם, ניתן לצמצם את הפערים ולהגביר את סיכויי הילדים למצות את הפוטנציאל הגלום בהם.

לפיכך החלטתי להקדיש את ספריי לטובת המטרה הזו, ועל כל עותק שאני מוכרת, לתרום עותק נוסף לילדים מאוכלוסיות מוחלשות.

ד"ר בוני לוין-אשר
bottom of page